WARUNKI UŻYTKOWANIA

Kopiując, instalując lub uzyskując dostęp do przedmiotowego oprogramowania klient wyraża zgodę na warunki niniejszej umowy. Jeśli klient akceptuje niniejsze warunki użytkowania w imieniu innej osoby fizycznej, prawnej lub przedsiębiorstwa, niniejszym oświadcza i zapewnia, że jest bez ograniczeń upoważniony do zobowiązania tej osoby fizycznej lub prawnej do przestrzegania niniejszych warunków użytkowania. Jeśli klient nie akceptuje niniejszych warunków użytkowania, nie powinien on powielać, instalować ani użytkować oprogramowania, ani uzyskiwać do niego dostępu. Zamiast tego klient powinien zwrócić oprogramowanie i dane uwierzytelniające osobie, od której je otrzymał.

W niniejszej umowie licencyjnej użytkownika końcowego („umowa”) słowa i wyrażenia zapisane z wielkiej litery mają określone znaczenie, które ma zastosowanie do całości umowy. Niniejsza umowa została sporządzona pomiędzy klientem i/lub spółką z nim powiązaną („Klient”) a Certus Software GmbH.

W odniesieniu do danej strony „spółka powiązana” oznacza każdą spółkę lub inną jednostkę biznesową, która jest kontrolowana przez tę stronę, kontroluje ją lub znajduje się pod wspólną kontrolą z tą stroną; i

„Kontrola” oznacza bezpośrednią lub pośrednią własność ponad 50% (pięćdziesięciu procent) udziałów w kapitale danej spółki lub jednostki biznesowej lub faktyczną możliwość kontrolowania decyzji zarządczych tej spółki lub jednostki biznesowej.

„Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie Certus Erasure w formacie kodu obiektowego, na które spółka Certus Software GmbH udzieliła licencji.

 

UDZIELANIE LICENCJI

Obowiązki klienta podczas korzystania z oprogramowania lub jego części; klient musi:

 1.  Zagwarantować, że oprogramowanie jest zainstalowane wyłącznie na wskazanym(-ch) urządzeniu(-ach);
 2. Przechowywać kompletne i zgodne z prawdą zapisy dotyczące użytkowania oprogramowania;
 3. Natychmiast poinformować Certus Software GmbH, jeśli klient posiądzie wiedzę o nieupoważnionym użytkowaniu oprogramowania;
 4. Klientowi nie wolno użytkować oprogramowania ani uzyskiwać do niego dostępu, jeśli jest bezpośrednim konkurentem Certus Software GmbH, chyba że za uprzednią pisemną zgodą lub do celów badań porównawczych zorientowanych na rynek lub w podobnych celach;
 5. Klientowi nie wolno użytkować oprogramowania w jakikolwiek komercyjny sposób;
 6. Klientowi nie wolno dekompilować, dekodować, deasemblować, rekonwertować ani odtwarzać oprogramowania, ani też tworzyć utworów zależnych opartych na częściach oprogramowania, niezależnie od celu;
 7. Klientowi nie wolno udzielać licencji ani sublicencji na oprogramowanie, sprzedawać go, odsprzedawać, odstępować, przekazywać, dystrybuować ani dzierżawić, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Klient musi zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i NIE może użytkować oprogramowania niezgodnie z tymi przepisami.

 

WSPARCIE I SZKOLENIE

Wytyczne Certus Software GmbH dotyczące udzielania wsparcia związanego z oprogramowaniem są dostępne pod adresem https://support.certus.software lub na innej stronie internetowej, o której klient będzie na bieżąco informowany. Certus Software GmbH w ramach oprogramowania zapewnia klientowi, bez żadnych kosztów po stronie klienta, standardowe usługi obsługi klienta podczas zwykłych godzin pracy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi usług wsparcia świadczonych przez Certus Software GmbH, które są aktualne w momencie świadczenia tych usług. Certus Software GmbH może okresowo zmieniać wytyczne dotyczące usług wsparcia według własnego wyłącznego uznania.

 

ZMIANY

Certus Software GmbH ma prawo do aktualizacji oprogramowania, dodawania do niego nowych funkcji i zmiany budowy oprogramowania w inny sposób oraz do zaprzestania sprzedaży oprogramowania według własnego wyłącznego uznania bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec klienta w związku z produkcją bądź sprzedażą.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Klient niniejszym przyznaje, że wszystkie prawa własności intelektualnej do oprogramowania i wszystkich powiązanych usług są wyłączną własnością Certus Software GmbH lub właścicieli będących osobami trzecimi (w zależności od przypadku) i że klient nie ma żadnych roszczeń do oprogramowania oprócz prawa do jego użytkowania zgodnie z warunkami licencji (i/lub licencji podmiotu powiązanego).

 

OPROGRAMOWANIE ZEWNĘTRZNE

Oprogramowanie może zawierać bezpłatnie dostępne i rozpowszechniane oprogramowanie i/lub oprogramowanie open source oraz inne materiały osób trzecich, które są chronione prawem autorskim („oprogramowanie zewnętrzne”). Oprogramowanie zewnętrzne podlega stosownym warunkom licencji w zastępstwie powyższych warunków licencji, które mają zastosowanie do Oprogramowania. Certus Software GmbH nie ma absolutnie żadnych zobowiązań do zapewnienia gwarancji lub regresu w odniesieniu do oprogramowania zewnętrznego. Prawa klienta dotyczące gwarancji i regresu w odniesieniu do oprogramowania zewnętrznego, jeśli są dostępne, spełniają obowiązujące warunki użytkowania ustanowione przez właściwą osobę trzecią. Jeżeli warunki licencji właściwej osoby trzeciej nie stanowią inaczej, oprogramowanie zewnętrzne jest dostarczane bez żadnych warunków ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Certus Software GmbH niniejszym wyraźnie oświadcza, że nie udziela żadnych gwarancji na oprogramowanie, które zostało wyprodukowane przez osoby trzecie lub jest z nimi związane, i że nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

 

GWARANCJA

Certus Software GmbH niniejszym gwarantuje, że wszystkie podstawowe aspekty każdej niezmodyfikowanej kopii oprogramowania będą funkcjonować zgodnie z załączoną dokumentacją przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostarczenia. Klient niniejszym zgadza się, że dokumentacja ta będzie dostarczana wyłącznie w języku angielskim, jeśli lokalne uwarunkowania prawne nie przewidują inaczej. Wszystkie aktualizacje dostarczane przez Certus Software GmbH podlegają niniejszej ograniczonej gwarancji przez resztę okresu gwarancyjnego lub przez trzydzieści (30) dni od daty dostarczenia, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Co się tyczy naruszenia gwarancji, jedyny przysługujący klientowi prawny środek naprawczy i całkowita odpowiedzialność Certus Software GmbH polegają na skorygowaniu błędów w oprogramowaniu, które są odpowiedzialne za naruszenie gwarancji. Powyższa gwarancja jest gwarancją jednorazową i obowiązuje zamiast wszystkich innych dorozumianych lub wyraźnych gwarancji, warunków lub postanowień dotyczących zbywalności, przydatności do określonego celu lub zakazu naruszania. Oprogramowanie jest dostarczane w stanie, w jakim się znajduje, a Certus Software GmbH nie gwarantuje ani nie zapewnia, że działanie oprogramowania będzie bezpieczne, nieprzerwane lub wolne od jakichkolwiek błędów lub usterek, ani że oprogramowanie zapewnia ochronę przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami.

 

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Spółka Certus Software GmbH ani jej autoryzowani dystrybutorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie, szkody uboczne, szkody specjalne, odszkodowania retorsyjne ani szkody wynikowe (w tym utracone zyski, dochody lub dane, przerwy w działalności, straty spowodowane zakupem towarów zastępczych lub inne podobne straty), które wynikają z użytkowania lub niemożności użytkowania oprogramowania, nawet jeśli spółka Certus Software GmbH lub jej autoryzowany dystrybutor zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Całkowity zakres odpowiedzialności (niezależnie od tego, czy wynika ona z umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa, odpowiedzialności za produkt lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej)) Certus Software GmbH z tytułu użytkowania lub niemożności użytkowania oprogramowania nie może być większy od wysokości opłat licencyjnych, które klient uiścił za oprogramowanie będące podstawą powstania roszczenia. Niniejsze ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do odpowiedzialności, która zgodnie z prawem nie może zostać wyłączona ani ograniczona.

 

UNIEWAŻNIENIE

Bez ograniczania zobowiązań do zapłaty, klient może unieważnić licencję w dowolnym momencie poprzez odinstalowanie oprogramowania. Certus Software GmbH może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym, jeśli klient dopuści się poważnego naruszenia warunków niniejszej umowy. W przypadku takiego naruszenia klient musi niezwłocznie zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania i dokumentacji.

 

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Rozdzielność postanowień.
  Jeżeli dany warunek lub warunek specjalny niniejszej umowy okaże się nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny ze względu na przepis prawny lub zasadę polityki publicznej, wówczas pozostałe postanowienia i warunki niniejszej umowy pozostaną w pełnej mocy, pod warunkiem, że intencje gospodarcze i prawne nie będą oddziaływać w żaden sposób na żadną ze stron umowy.
 2. Zrzeczenie się praw.
  Zrzeczenie się dowolnego prawa określonego w niniejszej umowie jest prawnie wiążące tylko wtedy, gdy zostało dokonane z zachowaniem formy pisemnej, i zrzeczenie takie powinno odnosić się wyłącznie do strony, której dotyczy, i wyłącznie do wskazanych sytuacji.
 3. Siła wyższa.
  Certus Software GmbH nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta z tytułu niniejszej umowy, jeśli nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań w ramach umowy lub kontynuować swojej działalności albo robi to z opóźnieniem wskutek działań, zdarzeń, awarii lub incydentów, które są poza rozsądną kontrolą Certus Software GmbH. Obejmuje to również strajki, lokauty i inne konflikty pracownicze (niezależnie od tego, czy pracownicy Certus Software GmbH lub innej strony są w nie zaangażowani, czy nie), zakłócenia w dostawach, transporcie, funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnych, zjawiska naturalne, wojny, zamieszki, niepokoje społeczne, umyślne szkody, stosowanie się do przepisu prawa lub oficjalnego nakazu/zakazu, rozporządzenia, warunku lub polecenia, wypadki, awarie sprzętu lub maszyn, pożary, powodzie, burze lub uchybienia ze strony dostawców lub podwykonawców. Certus Software GmbH musi informować klienta o takich zdarzeniach i prognozowanym okresie ich trwania.
 4. Brak partnerstwa lub stosunku pełnomocnictwa.
  Żadne sformułowanie w niniejszej umowie nie służy ustanowieniu partnerstwa między stronami ani upoważnieniu jednej ze stron do działania w charakterze przedstawiciela drugiej strony. Żadna ze stron nie jest uprawniona do występowania w imieniu lub na rzecz drugiej strony w celu związania jej w jakikolwiek sposób zobowiązaniami (powyższe obejmuje składanie oświadczeń lub zapewnień, zaciąganie zobowiązań lub przyjmowanie odpowiedzialności oraz wykonywanie praw lub pełnomocnictw).
 5. Zawiadomienia.
  Zawiadomienia od danej strony związane z niniejszą umową muszą być sporządzone w formie pisemnej i przesłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną (lub za pośrednictwem firmy kurierskiej). Klientowi nie wolno informować Certus Software GmbH o naruszeniu umowy lub jej unieważnieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie klienta przez Certus Software GmbH [uwaga tłumacza: tak w oryginale] ma skutek prawny w następujących przypadkach: (a) w przypadku zawiadomienia pocztą elektroniczną – jeden (1) dzień po wysłaniu na adres e-mail Certus Software GmbH lub (b) w przypadku zawiadomienia przesyłanego pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem firmy kurierskiej – pięć (5) dni od nadania pocztą tradycyjną lub kurierem do Certus Software GmbH na podany adres. Klient niniejszym wyraża zgodę na doręczanie mu pozwów listem poleconym na adres podany w formularzu zamówienia. Zawiadomienie przesłane przez klienta do Certus Software GmbH uważa się za doręczone w następującym trybie: (a) w przypadku zawiadomienia pocztą elektroniczną – jeden (1) dzień po wysłaniu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia (i wpłynięciu do Certus Software GmbH pod tym adresem) lub (b) w przypadku zawiadomienia przesyłanego pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem firmy kurierskiej – gdy dotrze ono do Certus Software GmbH pod adres podany w formularzu zamówienia.
 6. Całość porozumienia.
  Niniejsza umowa określa całość porozumienia między klientem a Certus Software GmbH w przedmiocie umowy i zastępuje wcześniejsze lub równoczesne ustne i pisemne zawiadomienia, sugestie i oświadczenia dotyczące oprogramowania lub innych kwestii określonych w umowie.

 

PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Obie strony wyrażają zgodę na stosowanie prawa niemieckiego w celu określania, interpretacji i egzekwowania wszystkich istotnych praw, obowiązków i odpowiedzialności klienta oraz Certus Software GmbH, które wynikają lub są powiązane z przedmiotem umowy, bez uwzględniania jakichkolwiek norm kolizyjnych. Wszelkie prawa, obowiązki i odpowiedzialność podlegają jurysdykcji sądów w Niemczech, a klient i Certus Software GmbH niniejszym akceptują niewyłączną właściwość tych sądów.

Znajdź dla siebie właściwe rozwiązanie