Gebruiksvoorwaarden

Door deze Software te kopiëren of te installeren of door er toegang toe te verkrijgen, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst. Indien u deze gebruiksvoorwaarden namens een andere natuurlijke of rechtspersoon of -corporatie te aanvaardt, verklaart en garandeert u dat u zonder beperkingen bevoegd bent deze natuurlijke of rechtspersoon te verplichten tot naleving van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, kopieert en installeert u deze Software niet en verschaft u er zich geen toegang toe, en geeft u de Software en het autorisatiebewijs terug aan de partij waarvan u deze ontvangen hebt.

In deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (de ‘overeenkomst’) hebben woorden en begrippen met een hoofdletter een bepaalde betekenis die voor de gehele overeenkomst geldt. Deze overeenkomst wordt tussen u en/of de bij u Aangesloten ondernemingen (‘u’ of de ‘Klant’) en Certus Software GmbH opgesteld.

‘Aangesloten ondernemingen’ betekent met betrekking tot een partij ieder bedrijf of een andere businesseenheid die door deze partij gecontroleerd wordt, deze controleert of ermee onder gemeenschappelijke controle staat; en

‘Controle’ betekent het directe of indirecte bezit van meer dan 50% (vijftig procent) van de kapitaalaandelen in dit bedrijf of deze businesseenheid of de daadwerkelijke mogelijkheid tot controle over de managementbeslissingen van dit bedrijf of deze businesseenheid.

‘Software’ betekent het Certus Erasure-softwareprogramma in objectcodevorm, dat door Certus Software GmbH gelicentieerd werd.

Licentieverstrekking

Uw plichten bij het gebruik van de Software of een deel ervan; u moet:

 1. Ervoor zorgen dat de Software uitsluitend op het/de opgegeven apparaat/apparaten geïnstalleerd wordt;
 2. Het gebruik van de Software volledig en nauwkeurig registreren;
 3. Certus Software GmbH onverwijld informeren zodra een niet toegestaan gebruik van de Software u bekend wordt;
 4. U mag de Software niet gebruiken en er geen toegang toe krijgen indien u een rechtstreekse concurrent van Certus Software GmbH wordt, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming of ten behoeve van marktgeoriënteerde benchmarking of voor vergelijkbare doeleinden;
 5. U mag de Software in generlei wijze commercieel te gelde maken;
 6. U mag de Software noch decompileren, aan reverse engineering onderwerpen, uiteenhalen, converteren of demonteren, noch mag u ervan afgeleide, op delen van de Software gebaseerde werken creëren, ongeacht voor welk doel;
 7. Het is u niet toegestaan de Software in licentie te geven, in sublicentie te geven, te verkopen, door te verkopen, over te dragen, af te staan, te distribueren of te verhuren, en wel in de hoogst mogelijke door de geldende wetgeving toegestane mate;
 8. U moet steeds alle geldende privacywetgeving naleven en mag de Software NIET met schending van deze wetgeving gebruiken.

Ondersteuning en scholing

De richtlijn van Certus Software GmbH voor levering van ondersteuning met betrekking tot de Software is op https://support.certus.software beschikbaar of op een andere website die u van tijd tot tijd wordt medegedeeld. In het kader van de Software levert Certus Software GmbH jegens de Klant en gratis voor de Klant de standaard klantondersteuningsdiensten tijdens de normale kantooruren, overeenkomstig de richtlijn voor ondersteuningsdiensten van Certus Software GmbH, die op het tijdstip van levering van de dienstverlening van kracht is. Certus Software GmbH kan de richtlijn voor de ondersteuningsdiensten naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigen.

Wijzigingen

Certus Software GmbH heeft het recht de Software te actualiseren, er nieuwe functies aan toe te voegen, of het ontwerp van een Software anderszins te wijzigen dan wel de verkoop of productie van een Software naar eigen goeddunken, zonder enigerlei aansprakelijkheid tegenover u, op te heffen.

Intellectuele-eigendomsrechten

U erkent dat alle intellectuele-eigendomsrechten op de Software en alle bijbehorende dienstverleningen uitsluitend aan Certus Software GmbH of de desbetreffende externe eigenaren (naargelang het geval) toekomen en dat de Klant geen aanspraak op de Software heeft, behalve het recht op gebruik ervan overeenkomstig de voorwaarden van deze licentie (en/of van een licentie van een geassocieerde partij).

Software van derden

De Software kan vrij toegankelijke en distribueerbare en/of open source-software en overige auteursrechtelijk beschermde materialen van derden bevatten (‘software van derden’). De software van derden is aan de desbetreffende, voor de software geldende licentievoorwaarden in stede van de bovenvermelde licentievoorwaarden onderworpen. Certus Software GmbH heeft generlei verplichting tot garantie of schadeloosstelling met betrekking tot de software van derden. Uw garantie- en schadeloosstellingsrechten met betrekking tot de software van derden, indien voorhanden, komen overeen met de geldende gebruiksvoorwaarden van deze derde partij. Software van derden wordt zonder enigerlei voorwaarden of garanties van welke aard dan ook ter beschikking gesteld, voor zover in de licentievoorwaarden van de desbetreffende derde partij niets anderszins bepaald is. Certus Software GmbH biedt uitdrukkelijk generlei garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot software die door een derde partij werd teweeggebracht of ermee in verband staat.

Garantie

Certus Software GmbH garandeert voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de leveringsdatum dat ieder niet gewijzigd exemplaar van de Software in alle essentiële aspecten overeenkomstig de bijgevoegde documentatie functioneert. U stemt ermee in dat deze documentatie uitsluitend in de Engelse taal geleverd wordt, voor zover de plaatselijke wettelijke bepalingen niets anderszins voorzien. Alle updates die Certus Software GmbH ter beschikking heeft gesteld, zijn aan deze beperkte garantie onderworpen gedurende de rest van de garantieperiode of gedurende dertig (30) dagen vanaf de leveringsdatum, al naargelang welke periode de langste is. Met betrekking tot iedere inbreuk op de garantie bestaat uw enige rechtsmiddel, alsmede de algehele aansprakelijkheid zijdens Certus Software GmbH, in de correctie van de Softwarefouten die voor de inbreuk op de garantie verantwoordelijk zijn. De bovenvermelde garantie is eenmalig en geldt in de plaats van alle andere impliciete of expliciete garanties, voorwaarden of bepalingen inzake geschiktheid voor de markt, gepastheid voor een bepaald doeleinde of niet-inbreuk. De Software wordt ter beschikking gesteld ‘zoals hij is’ en Certus Software GmbH waarborgt of garandeert niet dat het gebruik van de Software veilig, ononderbroken of vrij van alle storingen of mankementen functioneert, noch dat de Software bescherming tegen alle potentiële bedreigingen biedt.

Inperking van aansprakelijkheid

Certus Software GmbH of diens geautoriseerde verdelers zijn geenszins aansprakelijk voor indirecte schade, nevenschade, bijzondere schade, exemplarische vergoeding of schadeloosstelling voor schade ten gevolge van straffen, noch voor gevolgschade (met inbegrip van winstderving, verlies van inkomsten of gegevens, staking van de activiteiten, verliezen door toedoen van de aanschaf van vervangende goederen of andere vergelijkbare verliezen) die aan het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Software ontspruiten, ook indien Certus Software GmbH of diens geautoriseerde verdelers van de mogelijkheid van deze schade verwittigd werden. De algehele aansprakelijkheidsomvang (ongeacht of krachtens een overeenkomst, garantie of onrechtmatige daad (met inbegrip van verzuim, productaansprakelijkheid of een andere rechtsgrond)) van Certus Software GmbH die aan het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Software ontspruit, mag niet de licentiekosten overstijgen die door u betaald werden voor de Software waaraan de vordering ten grondslag ligt. Deze inperkingen van aansprakelijkheid en uitsluitingen gelden niet voor een aansprakelijkheid die bij wet niet uitgesloten of begrensd kan worden.

Opzeg

Zonder inperking van uw betalingsverplichtingen kunt u uw licentie te allen tijde opzeggen door de Software te de-installeren. Certus Software GmbH kan uw licentie onverwijld beëindigen ingeval u een wezenlijke inbreuk op de voorwaarden van deze overeenkomst pleegt. In geval van een dergelijke inbreuk moet u alle exemplaren van de Software en van de documentatie onverwijld teruggeven of vernietigen.

Diverse

 1. Salvatorische clausule
  Zo een voorwaarde of overige bepaling van deze overeenkomst door toedoen van een wettelijke bepaling of een bepaling inzake de openbare orde ongeldig, onrechtmatig of niet afdwingbaar mocht blijken, blijven de overige bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst zonder beperking van kracht zolang de economische en juridische oogmerken geen der contractpartijen in enigerlei wijze in het gedrang brengen.
 2. Afstand doen
  Afstand doen van een in deze overeenkomst genoemd recht is pas rechtsgeldig wanneer deze afstand in schriftelijke vorm is gedaan, en dit afstand doen dient slechts op die partij betrekking te hebben waaraan het gericht is, en uitsluitend op de vernoemde situaties.
 3. Overmacht
  Certus Software GmbH aanvaardt krachtens deze overeenkomst geen aansprakelijkheid jegens u wanneer Certus Software GmbH belemmerd wordt in de uitvoering van zijn werkzaamheden of indien deze werkzaamheden door handelingen, gebeurtenissen, verzuim of voorvallen worden vertraagd die redelijkerwijze buiten de controle van Certus Software GmbH liggen, en deze omvatten tevens stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten (ongeacht of de werkkrachten van Certus Software GmbH of van een andere partij er al dan niet bij betrokken zijn), uitval van een aanvoer-, transport- of telecommunicatienetwerk, natuurlijke incidenten, oorlog, opstanden, burgerlijke onlusten, opzettelijke beschadiging, handhaving van een wet of verordening, voorschrift, bepaling of bevel van overheidswege, uitval van installaties of machines, brand, overstroming, storm of in gebreke blijven van leveranciers of subleveranciers. Certus Software GmbH moet de Klant informeren omtrent een dergelijke gebeurtenis en de verwachte duur ervan.
 4. Geen partnerschaps- of vertegenwoordigingsrelatie
  Geen formulering in deze overeenkomst dient om een partnerschap tussen de partijen te creëren of een partij te autoriseren, als vertegenwoordiger voor de andere partij te handelen. Geen van de partijen is bevoegd namens of in opdracht van de andere partij te handelen teneinde de andere partij op welke wijze dan ook ergens toe te verbinden (en dit omvat het verstrekken van verklaringen of garanties, het aanvaarden van plichten of verbintenissen en het uitoefenen van rechten of volmachten).
 5. Mededelingen
  Mededelingen door een partij in verband met deze overeenkomst moeten schriftelijk en per e-mail, post (of een koerierdienst) geschieden. U mag Certus Software GmbH niet via e-mail informeren omtrent een inbreuk op de overeenkomst of een opzegging van deze overeenkomst. Mededelingen van Certus Software GmbH aan u zijn in de volgende gevallen geldig in rechte: (a) in geval van mededelingen per e-mail één (1) dag na afgifte aan het e-mailadres van Certus Software GmbH of (b) in geval van mededeling per post of een koerierdienst vijf (5) dagen na afgifte met de normale post of via een koerierdienst aan het opgegeven adres van Certus Software GmbH. Hiermede gaat u akkoord met bezorging van een aanklacht aan u middels aangetekende zending aan het op het bestelformulier genoemde adres. Mededelingen van uwentwege aan Certus Software GmbH gelden als volgt als zijnde bezorgd: (a) in geval van mededelingen per e-mail één (1) dag na afgifte aan het in het orderformulier genoemde e-mailadres (en ontvangst door Certus Software GmbH op dit adres) of (b) in geval van mededelingen per post of een koerierdienst wanneer deze bij Certus Software GmbH op het in het orderformulier genoemde adres aankomen.
 6. Algeheel contract
  Deze overeenkomst vormt het algehele contract tussen u en Certus Software GmbH met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst en vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen met betrekking tot de software of een andere in dezen geregelde aangelegenheid.

Toepasselijk recht en plaats van de bevoegde rechtbank

Beide partijen gaan akkoord met de toepassing van het Duitse recht voor de bepaling, interpretatie en handhaving van al hun dienovereenkomstige rechten, plichten en verplichtingen alsmede die van Certus Software GmbH die uit of in verband met het voorwerp van de overeenkomst resulteren, zonder inachtneming van bepalingen voor confligerende wetgeving. Alle rechten, plichten en verplichtingen zijn aan de rechtbanken van Duitsland onderworpen en u en Certus Software GmbH onderwerpen zich bij dezen aan de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken.

Het juiste product voor u vinden