HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A szoftver másolásával, telepítésével vagy elérésével Ön elfogadja a jelen szerződés feltételeit. Ha ezeket a használati feltételeket egy másik személy, jogi személy vagy vállalat nevében, fogadja el, ezennel kijelenti és garantálja, hogy Ön korlátozás nélkül jogosult arra, hogy kötelezze ezt a személyt vagy jogi személyt a jelen használati feltételek betartására. Amennyiben nem fogadja el ezeket a használati feltételeket, ne másolja, telepítse vagy használja ezt a szoftvert, és ne férjen hozzá. Ehelyett vissza kell küldenie a szoftvert és a bejelentkezési adatokat annak a személynek, akitől kapta őket.

Ebben a végfelhasználói licencszerződésben (a „szerződés”) a szavak és a nagybetűvel írt kifejezések egy bizonyos jelentéssel rendelkeznek, amely a szerződés egészére vonatkozik. Ez a szerződés Ön és/vagy kapcsolt vállalkozása („Ön” vagy az „Ügyfél”) és a Certus Software GmbH között jön létre.

Egy félre vonatkoztatva a “kapcsolt vállalkozás” bármely olyan vállalatot vagy más üzleti egységet ír le, amely e fél ellenőrzése alatt áll, azt irányítja, vagy ezzel a féllel közös ellenőrzés alatt áll; és

Az „Ellenőrzés” a társaság vagy üzleti egység tőkerészesedésének több mint 50%-át (ötven százalékát) közvetlen vagy közvetett tulajdonát, illetve e társaság vagy üzleti egység vezetői döntéseinek ellenőrzésére vonatkozó tényleges esélyt jelenti.

A „Szoftver” a Certus Erasure szoftvert írja le objektumkód formátumban, amelyhez a licencet a Certus Software GmbH biztosítja.

ADATTÖRLŐ KÓDOK KIADÁSA

Az Ön kötelezettségei a szoftver vagy annak egy részének használata során; a következőket kell tennie:

 • Garantálnia kell, hogy a szoftvert csak a megadott eszköz(ök)re telepítik;
 • A szoftver használatáról teljes és pontos feljegyzést kell készíteni;
 • Azonnal tájékoztatnia kell a Certus Software GmbH-t, ha a szoftver jogosulatlan használatáról tudomást szerez;
 • Nem használhatja a szoftvert, és nem férhet hozzá, ha Ön a Certus Software GmbH közvetlen versenytársa, kivéve ha előzetes írásbeli felhatalmazással rendelkezik, vagy piacorientált teljesítményértékelés céljából vagy hasonló célokra használja;
 • Semmiképpen nem értékesítheti a szoftvert kereskedelmi módon;
 • Nem fejtheti vissza, nem dekódolhatja, nem bonthatja szét, nem alakíthatja vissza vagy állíthatja vissza a szoftvert, és nem hozhat létre származékos termékeket a szoftver részei alapján, ennek céljára való tekintet nélkül;
 • Ön nem jogosult a szoftver licencbe vagy al-licencbe adására, értékesítésére, viszonteladására, átadására, terjesztésére vagy bérbeadására, az érvényes jogszabályok által megengedett teljes mértékben.
 • Mindig be kell tartania valamennyi érvényes adatvédelmi jogszabályt, és NEM  használhatja a szoftvert törvényellenesen.

TÁMOGATÁS ÉS OKTATÁS

A Certus Software GmbH szoftverrel kapcsolatos támogatás nyújtására vonatkozó irányelvei a https://support.certus.software vagy egy másik weboldalon érhetők el, amelyről időről időre tájékoztatást kap. A szoftver részeként a Certus Software GmbH az ügyfél számára ingyenesen támogatást nyújt az ügyfélnek standard ügyfélszolgálati szolgáltatásokkal a szokásos nyitva tartási időben, a Certus Software GmbH az ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtásakor hatályos támogatási irányelveinek megfelelően. A Certus Software GmbH időről időre saját belátása szerint módosíthatja a támogatási szolgáltatásokra vonatkozó irányelveit.

VÁLTOZÁSOK

A Certus Software GmbH-nak jogában áll a szoftvert frissíteni, ahhoz új funkciókat adni, vagy más módon megváltoztatni a szoftvert, vagy saját belátása szerint leállítani a szoftver értékesítését anélkül, hogy Ön felé bármilyen felelősséget vállalna a gyártással vagy értékesítéssel kapcsolatban.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Ön ezennel elismeri, hogy a szoftverre és az összes kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó minden szellemi tulajdonjog kizárólag a Certus Software GmbH-t vagy a harmadik fél tulajdonában álló rész tulajdonosait illetik (az adott esettől függően), és hogy az ügyfél nem formálhat jogot a szoftverre, kivéve a licenc feltételeinek (és/ vagy egy társult fél licencének) megfelelő használati jogot.

HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVER

A szoftver tartalmazhat szabadon hozzáférhető és terjeszthető és / vagy nyílt forráskódú szoftvereket és más, szerzői jog által védett, harmadik féltől származó anyagokat („harmadik féltől származó szoftver”). A harmadik féltől származó szoftverre a fenti licencfeltételek helyett az ilyen szoftverre vonatkozó licencfeltételek érvényesek. A Certus Software GmbH-t semmilyen kötelezettség sem terheli arra vonatkozóan, hogy garanciát vagy jogorvoslatot nyújtson a harmadik féltől származó szoftverrel kapcsolatban. A harmadik fél szoftvereivel kapcsolatos garanciákra és jogorvoslatokra vonatkozó jogai, ha rendelkezik ilyenekkel, megfelelnek a harmadik fél érvényes használati feltételeinek. A harmadik féltől származó szoftvert bármilyen feltétel vagy garancia nélkül biztosítjuk, ha az adott harmadik fél licencfeltételei mást nem határoznak meg. A Certus Software GmbH kifejezetten nem vállal garanciát, és nem vállal felelősséget a harmadik fél által előállított vagy azzal kapcsolatos szoftverekért.

GARANCIA

A Certus Software GmbH garantálja, hogy a szoftver minden, nem módosított példánya minden alapvető vonatkozásban a mellékelt dokumentáció szerint fog működni a szállítás napjától számított kilencven (90) napig. Ön ezennel elfogadja, hogy ezt a dokumentációt kizárólag angol nyelven kell benyújtani, ha a helyi jogi előírások másként nem rendelkeznek. A Certus Software GmbH által biztosított valamennyi frissítésre a garancia időtartamának fennmaradó részére vagy a szállítási dátumtól számított harminc (30) napra – attól függően, hogy melyik a hosszabb – ez a korlátozott garancia vonatkozik. A garancia bármilyen megsértésével kapcsolatban az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége és a Certus Software GmbH teljes felelőssége a szoftverhibák kijavítása, amelyek a garancia megsértéséért felelősek. A fenti garancia egyszeri garancia, és minden más hallgatólagos vagy kifejezett garancia, a piacképességre vonatkozó, bizonyos célra vagy meg nem sértésre vonatkozó garancia vagy rendelkezés helyett érvényes. A szoftvert “jelenlegi állapotában” biztosítjuk és a Certus Software GmbH nem garantálja vagy biztosítja, hogy a szoftver működése biztonságos, megszakítás nélkül vagy hibáktól vagy hibáktól mentes, vagy hogy a szoftver minden lehetséges fenyegetéssel szemben védelmet nyújt.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Certus Software GmbH vagy annak hivatalos forgalmazói semmilyen módon nem felelősek a közvetett, járulékos ill. különleges károkért, elrettentő vagy megtorló jellegű kártérítésért vagy következményes károkért (beleértve az elmaradt nyereséget, bevételt vagy elvesztett adatokat, az üzleti tevékenység megszakítását, a csereáruk beszerzése miatti vagy más hasonló veszteségeket), melyek a szoftver használatából vagy az annak használatára való képtelenségből származnak, még akkor sem, ha a Certus Software GmbH vagy annak hivatalos forgalmazója tájékoztatást kapott a kár lehetőségéről. A Certus Software GmbH kártérítési felelősségének mértéke (függetlenül attól, hogy szerződés, garancia, nem engedélyezett intézkedés (beleértve a gondatlanságot, termékfelelősséget vagy bármely más jogalapot) alapján) a szoftver használatából vagy annak használatára való képtelenségből ered, nem haladhatja meg az Ön által a szoftverért fizetett licencdíjakat, amely a követelés oka. Ezek a felelősség-korlátozások és kizárások nem vonatkoznak olyan felelősségre, amelyet a törvény nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.

LEMONDÁS

Az Ön fizetési kötelezettségeinek korlátozása nélkül Ön bármikor lemondhatja licencét a szoftver eltávolításával. A Certus Software GmbH azonnal felmondhatja az Ön licencét, ha Ön jelentős mértékben megsérti a jelen szerződés feltételeit. Ilyen jogsértés esetén önnek azonnal vissza kell küldenie vagy meg kell semmisítenie a szoftver és a dokumentáció összes példányát.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Elválaszthatósági záradék
  Ha a szerződés valamely feltétele vagy különleges feltétele érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, jogi vagy közrendi rendelkezés következtében, a jelen szerződés többi rendelkezése és feltétele teljes mértékben hatályban marad, ha a gazdasági és jogi szándékok semmilyen módon nem érintik egyik szerződő felet sem.
 2. Lemondás
  Valamely, a jelen szerződésben meghatározott jogról való lemondás csak akkor érvényes, ha az írásban történik, és ez a lemondás csak arra a félre lehet érvényes, amelyre az vonatkozik, és kizárólag a megadott helyzetekben.
 3. Vis maior
  A Certus Software GmbH a jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel Ön felé, ha akadályoztatva van a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésében, vagy a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatásában, vagy ezek a Certus Software GmbH ésszerű hatáskörén kívül eső tevékenységek, események, kudarcok vagy események miatt késedelmet szenvednek. Ez magában foglalja a sztrájkokat, kizárásokat és egyéb munkaügyi konfliktusokat (függetlenül attól, hogy a Certus Software GmbH vagy más fél alkalmazottai részt vesznek-e ezekben vagy sem), az ellátási, közlekedési vagy távközlési hálózat működésének zavarát, a természeti jelenségeket, a háborút, a felkeléseket, a polgári zavargásokat, a szándékos károkozást, a törvénynek vagy hivatalos rendelkezésnek, szabályozásnak, feltételnek vagy utasításnak való megfelelést, a baleseteket, a berendezések vagy gépek meghibásodását, a tűzeseteket, árvizet, viharokat vagy a beszállítók ill. alvállalkozók hibáját. A Certus Software GmbH-nak tájékoztatnia kell az ügyfelet az ilyen eseményekről és azok várható időtartamáról.
 4. Nincs partnerség vagy képviseleti jogviszony
  A jelen szerződés egyetlen megfogalmazása sem szolgálja a felek közötti partnerség létrehozását, illetve hatalmazza fel valamely felet arra, hogy a másik fél képviselőjeként járjon el. A felek egyike sem jogosult arra, hogy a másik fél nevében cselekedjen vagy járjon el, annak érdekében, hogy a másik felet bármilyen módon kötelezze (ez magában foglalja a nyilatkozatok vagy garanciák megadását, kötelességek vagy kötelezettségek vállalását, valamint a jogok vagy képviseleti meghatalmazások gyakorlását).
 5. Értesítések
  A valamely fél által a szerződéssel kapcsolatos értesítéseket írásban, e-mailben, postai úton (vagy kézbesítési szolgáltatással) kell megtenni. Ön nem értesítheti a Certus Software GmbH-t e-mailben szerződésszegésről vagy a szerződés felmondásáról. A Certus Software GmbH által önnek küldött értesítések a következő esetekben joghatályosak: (a) e-mailben küldött értesítés esetén egy (1) nappal a Certus Software GmbH. e-mail címére való elküldés után, vagy (b) postán vagy kézbesítési szolgáltatás útján történő kézbesítés esetén öt (5) nappal a Certus Software GmbH számára megadott postacímére való elküldés után. Ön ezennel hozzájárul egy esetleges keresetlevél kézbesítéséhez az Ön számára, ajánlott postai küldeményként, a megrendelőlapon megadott címre. Az Ön által a Certus Software GmbH-nak küldött értesítések a következő esetekben tekintendők kézbesítettnek: (a) e-mailben küldött értesítés esetén egy (1) nappal elküldésük után a megrendelőlapon megadott e-mail címre (és a Certus Software GmbH visszaigazolása után erről az e-mail címről) vagy (b) postán vagy kézbesítési szolgáltatás útján történő kézbesítés esetén a Certus Software GmbH-hoz való beérkezéskor a megrendelőlapon megadott címre.
 6. A teljes megállapodás
  A jelen szerződés határozza meg az Ön és a Certus Software GmbH között létrejött teljes megállapodást a szerződés tárgyára vonatkozóan, és felváltja a szoftverrel vagy a benne foglalt bármely más ügyekkel kapcsolatos korábbi, vagy azzal összefüggő szóbeli vagy írásbeli értesítéseket, javaslatokat és nyilatkozatokat.

 

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS AZ ILLETÉKES BÍRÓSÁG

Mindkét fél hozzájárul ahhoz, hogy a német jogot alkalmazzák az Ön vonatkozó jogainak, kötelességeinek és kötelezettségeinek, valamint a Certus Software GmbH a szerződés céljából következő vagy azzal kapcsolatos jogainak és kötelezettségeinek meghatározására, értelmezésére és érvényesítésére, a jogi kollízióra vonatkozó szabályok figyelembevétele nélkül. Minden jog, kötelesség és kötelezettség a német bíróságok hatáskörébe tartozik, és Ön és a Certus Software GmbH ezennel elfogadják e bíróságok nem kizárólagos felelősségét.

TALÁLJA MEG AZ ÖN SZÁMÁRA MEGFELELŐ TERMÉKET